Skip to content

Нормативно правовий акт в україні

Скачать нормативно правовий акт в україні rtf

Система нормативно-правових актів. На сьогоднішній день в Україні діють 18 кодексів. Загальна характеристика правовий акту. Особливістю актів Уряду є те, що вони можуть бути україні нормативно на підставі акт на виконання законів України, а також указів Президента України.

Образец счета для ип скачать акти Уряду України обов'язкові до виконання в Україні. Нормативно-правові акти займають особливе місце у системі правових актів. — визначити види нормативно-правових актів, що видаються законодавчими органами в Україні; — визначити межі дії нормативно-правових актів, виданих різноманітними законотворчими органами в часі, у просторі і по колу осіб; — визначити основні напрями розвитку законотворчої діяльності.

Нормативно-правовий акт — це прийнятий у встановленому порядку компетентним суб'єктом офіційний письмовий документ, в якому в односторонньому вольовому порядку встановлюються, змінюються чи скасовуються норми права. Нормативно-правовий акт є основним джерелом права в Україні і характеризується такими ознаками: 1) приймається спеціально уповноваженими на те суб'єктами (органами держави та органами місцевого самоврядування); 2) є офіційним письмовим документом, який має обов'язкові атрибути: назву (закон, указ, постанова тощо), найменування суб'єкта, що його прийняв (Президен.

Тема: Нормативно-правові акти в Україні. Виконав студент другого курсу заочного факультету №2 Чумарін Кирило Олександрович Домашня адреса: Харків • Зміст Вступ.

1. Нормативно-правові акти: поняття, ознаки, структура. 2. Поняття та види законів. Конституція як Основний закон держави, її властивості та функції в правовій системі. 3. Класифікація та загальна характеристика підзаконних нормативно-правових актів. 4. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі й за колом осіб. Висновки. Література.  Нормативно-правовий акт виконує дві рівнозначні функції: функцію юридичного джерела права і функцію форми права, тобто виступає як спосіб існування і вираження норм права.

— визначити види нормативно-правових актів, що видаються законодавчими органами в Україні; — визначити межі дії нормативно-правових актів, виданих різноманітними законотворчими органами в часі, у просторі і по колу осіб; — визначити основні напрями розвитку законотворчої діяльності. 1. Загальна характеристика нормативно-правового акту. Поняття та ознаки.

Нормативний акт — акт правотворчості, що виходить з компетентного державного органу та містить норми права. Нормативно-правовий акт - офіційний акт-документ, ухвалений уповноваженими суб'єктами нормотворчості у визначеній формі і порядку, який встановлює (змінює, доповнює, скасовує) правові норми з метою регулювання суспільних відносин.

Нормативно-правовий акт виконує дві рівнозначні функції: функцію юридичного джерела права і функцію форми права, тобто виступає як спосіб існування і вираження норм права.  8) підлягає обов'язковій державній реєстрації та обліку (в Україні існує Єдиний державний реєстр нормативних актів); 9) доводиться до відома населення у встановленому законом порядку - публікується в офіційних спеціальних виданнях з обов'язковою відповідністю автентичності тексту офіційного зразка.

Основні нормативно-правові акти за галузями законодавства іменуються галузевими кодексами (Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс. Адміністративний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс, Адміністративно-процесуальний кодекс та ін.).

Сінькевич О. Щодо особливостей норм конституційного права України // Право України. - №11, - С Види правових актів за суб'єктами нормотворчості в Україні: Верховна Рада України - закони і постанови; - Верховна Рада Автономної Республіки Крим - постанови (з питань, що носять нормативно-правовий характер) і рішення (з питань організаційно-розпорядч. Нормативно-правові акти України, які не мають юридичної сили закону, є підзаконними. До числа підзаконних нормативно- правових актів відносяться (в порядку зменшення їх юридичної сили): – постанови Верховної Ради України та укази Президента України; – постанови Кабінету Міністрів України; – нормативно-правові акти (накази, правила, положення, інструкції, порядки.

Основним джерелом права в сучасній Україні є нормативно-правовий акт. Нормативно-правовий акт — це офіційний акт-документ компетентних суб'єктів правотворчості, який містить норми права, що забезпечуються державою.

Він є однією з форм існування та вираження норм права, є основною формою права для багатьох правових систем сучасності. Нормативно-правові акти класифікуються за різними критеріями: 1. За юридичною силою: закони та підзаконні нормативні акти. 2. За сферою дії: загальні, спеціальні та локальні. 3. За часом дії: постійні і тимчасові. 4. За характером волевиявлення: акти встановле. Нормативно-правовий акт використовується як основна форма права в країнах з так званим “писаним” правом, до яких відноситься і Україна.

Його характерні риси визначаються тим, що він, з одного боку, є одним з джерел права, а з іншого - різновидом правових актів. Нормативно-правовий акт - це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими суб’єктами правотворчості у визначених законом порядку і формі, який встановлює, змінює, припиняє чи конкретизує норми права та розрахований на багаторазове використання.

rtf, doc, rtf, fb2